OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť Svätého Petra a Pavla v Bokši

 
V súvislosti so zmenami, ktoré nastali v zákone o ochrane osobných údájov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetci návštevníci chrámu vo farnosti Sv. Petra a Pavla v Bokši, automaticky súhlasia so zverejnením mien, fotografií z hromadných udalosti, prípadne videi na  webovej stránke farnosti.
 
V prípade osobných problémov, zúčastených a následne zverejenených na webovej stránke, sú povinný na túto okolnosť upozorniť administrátora stránky - mailom, meno osoby nájdete v sekcii kontakty.
 
 
" Dňa 25.5.2018 sa začne v praxi uplatňovať nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“), zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu stratia účinnosť (24.5.2018 o polnoci) (ďalej len „vyhlášky a starý zákon“).
Stratou účinnosti vyhlášok a starého zákona samozrejme v praxi prestanú existovať aj „inštitúty“ z týchto právnych noriem Vám známe, ako napríklad skúška fyzickej osoby na výkon zodpovednej osoby (a prihlasovanie sa na ňu), povinnosť oznamovať informačný systém osobných údajov úradu, povinnosť viesť evidenciu o informačnom systéme osobných údajov alebo povinnosť v niektorých prípadoch žiadať úrad o osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste uvedenú zmenu vzali na vedomie aj prakticky, teda už úradu nezasielali vyššie uvedené dokumenty a neprihlasovali sa na absolvovanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby. Zároveň však nelikvidujte dôkazy a dokumenty spojené so starým zákonom, nakoľko tieto preukazujú, že v čase účinnosti vyhlášok a starého zákona ste si svoje povinnosti riadne plnili. "
 
Zdroj: